Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye duası, tesir alanı oldukça geniş bir duadır. Peygamberimize (S.A.V.) Cebrail (A.S.) tarafından indirilmiş olan bu dua, içeriğinde İsm-i Azam'ı barındıran ve Hz. Ali tarafından Süryanice "bedi" anlamına gelen Celcelutiye adıyla nazmedilmiştir. Cifir ilmine göre tarih düşülerek, Süryanice olarak yazılmış ve kaside haline getirilmiştir. Bir isimler hazinesi olarak nitelendirilebilir. Allah'ın rahmetine vesile olmasıyla rahmet hazinesi ya da cennet hazinesi de denilebilir. Yüce Rabbimizin en büyük ismi İsm-i Azam bu duada gizlenmiştir. Bu nedenle duayı okuyan ve Allah'a sığınan kişiye, dünya ve ahirette müjdeler, kolaylıklar ve bereketler sunulmuştur. Bu duanın yolundan gidenlere bazı sırlar açıklanmış, perdeler aralanmıştır.

Celcelutiye Duasının Bazı Faziletleri

 • Kuraklığa karşı 31 defa okunmalıdır.
 • Ateş ve yangından korunmak için 7 defa okuyarak ateşe üflenmelidir.
 • Denizdeki fırtınaya karşı 31 defa okunmalıdır.
 • Korktuğun kişilerden korunmak için, Pazar sabahı vefk yazılarak taşınmalıdır.
 • Sevgi ve hürmet kazanmak için, Pazartesi günü misk, safran ve gülsuyu ile vefk yapılarak taşınmalıdır.
 • Silah tesirinden korunmak için, Salı günü öğlen yazılıp taşınmalıdır.
 • Düşman şerrinden ve dilinden korunmak için, Çarşamba güneş doğmadan yazılarak taşınmalıdır.
 • Ticaretin iyi olması için, Perşembe beyaz bir beze yazılarak taşınmalıdır.
 • Zenginlik için, Cuma yazılarak karanfil ile tütsülenmelidir.
 • Hastalıklardan korunmak için, Cumartesi sabahleyin mavi mürekkeple yazılmalıdır.
 • Yeni bir kaseye vefk yazılarak, temiz su konur ve bu su yemek öncesinde içildiğinde bütün dertlere deva olur.
 • Borçtan kurtulmak için, gülsuyu, zaferan ve miskle yazılıp taşınmalıdır.
 • Hamileler taşırsa, çok kolay doğum yaparlar.

Celcelutiye Duası Arapça Okunuşu

"Bede’tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.

Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammed’in men zahaddalalete velğalet.

İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.

Seeltüke bil ismil azami gadruhü ve yessir umri ye elihi bisalmehet.

Ve ye hayyü ye gayyumu ed’üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.

Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.

Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Veya celcelutin bil icabeti helhelet.

Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.

Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.

Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat.

Ehatat bihil enveru min külli canibin ve heybetü mevlenel azimi bina alet.

Fe Sübhaneke'llahümme ye hayra bariin ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.

Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.

Bisırri hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nuri senail ismi verrühi gad alet.

Efizli min'el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.

Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten ve kuffe yedel a'dai anni bi ğalmehet.

Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehin sellemet semet.

Bi nuri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.

Ele vakdı ya Rabbahü bin nuri haceti. Bi nuri eşmehin celya serian kadınkadat.

Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Veya aliyen yessir ümuri bi saysalet.

Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya halimü bikencelet.

Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiri minel habet.

Ve ahrisni ya zelcelali bi kâfi kün. Bi nassı hakıymi katııs sırri asbelet.

Ve sellim bi bahrin ve a'tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.

Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.

Ve asmim v ebkim sümme a'mi adüvvena ve ahrışhüm ya zelcelali bi havsemet.

Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.

Ve a'tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.

Ve yessir ümürana ya ilahi ve a'tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.

Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.

Ve barik lenallahümme fi cem'ı kesbina ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.

Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Veya men lenelerzaku min cüdihi nemet.

Nehruddü bikel a'dae min külli vichetin ve bil ismi termihim minel bu'di bişşetet.

Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.

Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.

Ve kuffe cemiyal mudırrine keydehüm ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.

Fe ya hayra mes'ulin ve ekramel men a'ta. Veya hayra me'mulin ila ümmetin halet.

Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.

Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.

Bi ta'dadi ebrumin ve simrazi ebramin ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.

Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.

Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.

Biyahin ve yayühin nümühin esaliyen. Bi tamtamin mihrasin li naril ıda semet.

Bi halin ehilin şel'ın şel'ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.

Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.

Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba'deha. Hamarühı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.

Bi belhın ve simyanin ve bazühın ba'deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.

Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy ve kün li minel a'dai hasbi fe kad beğat.

Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Veya aytala hatlür riyahı tehalhalet.

Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmatüncelet.

Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.

Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna minkülli aynin bina havet.

Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.

Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba'deha ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.

Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha ve fi suretil en'ami ven nuri nıvvirat.

Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.

Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.

Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.

Bi amme abese ven naziati ve tarikin ve fi vessemai zatil bürüci ve zülzilet.

Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.

Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.

Ve fi süveril kur'ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelat.

Fe es'elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.

Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsın ali şeddaye aksemtü bi taytağat.

Bi sirri büdühın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.

Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.

Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsnâ ecirni mineş şefet.

Hurufün li behramin alet ve teşammehat ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.

Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.

Hurufün bi ma'naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.

Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem'an i ma havet.

Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.

Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbet

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

sabri çıtır

08 Nisan 2024 Pazartesi

yaratanları en hayırlısı ibaresi nedir. kaç tane yaratıcıdan bahsediyor bu duada. dikkat edin açık şirk var burada.
--
Merhaba çevirideki hata sizin dikkatiniz sayesinde giderilmiştir. Bizi de aydınlattığınız için teşekkür ederiz.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba, dikkatiniz ve uyarınız için teşekkür ederiz. ޞirk unsurları içermemesi adına gerekli düzeltmeleri yaptık. Göstermiş olduğunuz hassasiyet için minnettarız.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Editörün Seçtiği

Akika Kurbanı Duası

Akika Kurbanı Duası

İlginizi Çekebilir

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ferahlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferahlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Bitirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Bitirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıymet Bildirme Duası

Kıymet Bildirme Duası

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Kun Fe Yekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kun Fe Yekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Vird-i Settar Duası

Vird-i Settar Duası

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yatarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hıdırellez Duası Nasıl Yapılır?

Hıdırellez Duası Nasıl Yapılır?

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Amin Duası Okunuşu ve Anlamı

Amin Duası Okunuşu ve Anlamı

Şeytandan Korunma Duası

Şeytandan Korunma Duası

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Hutbesinde Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı

Cuma Hutbesinde Okunan Dua Okunuşu ve Anlamı