Ramazan DuasıRamazan Duası,  Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla'dan bağışlamayı dilemek gerekir. 

Ramazan Duası ve Anlamı

 • Allâhümme inni es’elüke bismikel Hüsna
 • Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilâhe illellâh
 • Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’an
 • Yâ Rahiym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym
 • Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
 • Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
 • Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm
 • Yâ mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz
 • Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
 • Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
 • Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
 • Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram
 • Yâ Bâriül Musavvir
 • Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
 • Yâ Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd
 • Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
 • Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
 • Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
 • Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
 • Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
 • Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
 • Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase
 • Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
 • Yâ Bâis, innellâhe yeb’asü men fil kubûr
 • Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
 • Yâ Vâris, ve LillÂhi miyrâsüs semâvati vel ard
 • Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
 • Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd
 • Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
 • Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
 • Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
 • Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
 • Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
 • Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ
 • Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl
 • Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
 • Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
 • Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
 • Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
 • Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
 • Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
 • Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey’in kadiyr
 • Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
 • Yâ Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk
 • Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
 • Yâ Refiy’u, refiud deracâti zül arş
 • Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
 • Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
 • Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
 • Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
 • Yâ Vitr, veş şef’ı vel vetr
 • Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
 • Yâ Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn
 • Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
 • Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
 • Yâ Bâki, ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
 • Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
 • Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ
 • Y Bedi, bediy’as semâvâti vel ard
 • Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
 • Yâ Fettâh, ve hüvel fettâhül aliym
 • Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta’melûne muhıyt
 • Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
 • Yâ Samed, Allâhüs samed
 • Yâ Hasib, ve kânellâhü alâ külli şey’in hasiba
 • Yâ Nasıyr, ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Yâ Vâsiu, ve kânellâhü vâsian hakiyma
 • Yâ Kâhir, ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
 • Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
 • Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Yâ Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevlâ ve ni’men nasıyr
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

Ramazan Duası Anlamı

 • Ey Rabbim! 
 • Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
 • Ey Rabbim senden başka ilah yoktur 
 • Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin. 
 • Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
 • Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin. 
 • Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. 
 • Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır. 
 • Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
 • Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir 
 • Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir 
 • Ey şekil veren Allah'ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin. 
 • Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin 
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!
 • Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
 • Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin.
  Ramazan Duası

  Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur. 
 • Hay ve Kayyum olan Allah'ım! 
 • Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim! 
 • Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim! 
 • Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
 • Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın.
 • Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah'ım! Sen muktedirsin 
 • Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
 • Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin.
 • Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin 
 • Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin 
 • Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin 
 • Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin 
 • Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah'ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin. 
 • Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin 
 • Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin 
 • Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!
 • Ey her şeyin dayanağı olan Allah'ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin.
 • Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin. 
 • Ey bakıp gözeten Allah'ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin. 
 • Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
 • Ey her şeyi ve Âlemleri terbiye eden ancak Sen’sin 
 • Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen’sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah'’m! Şükredenleri ancak bilen sensin. 
 • Ey yoktan var eden Allah'ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
 • Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda bulanan o kullarını mutlaka seversin 
 • Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
 • Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
 • Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
 • Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir. 
 • Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
 • Ey Hakk olan Allah'ım! Ey Melik olan Allah'ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek sensin. 
 • Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah'ım
 • Ey tek olan Allah'ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin. 
 • Ey günahları af edip bağışlayan Allah'ım!  Sen affedenlerin en hayırlısısın. 
 • Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
 • Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah'ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin. 
 • Ey Baki olan Allah'ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin. 
 • Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah'ım! Tek olan sadece sensin.
 • Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah'ım! Rızk veren yalnız sensin.
 • Ey herkese yol gösteren Allah'ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru yola gösterecek olan sensin. 
 • Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin. 
 • Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de bilen sensin.
 • Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin. 
 • Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin. 
 • Ey hükmün sahibi olan Allah'ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin. 
 • Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah'ım! Herkesin hesabını en iyi bilen tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
 • Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah'ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
 • Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elindedir.
 • Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah'ım! Kulları öldürmek de yalnız sensin kudret elindedir. 
 • Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
 • Ey zatı ile kaim olan Allah'ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin eşin ve hiç bir benzerin yoktur 
 • Ey misli olmayan Allah'ım!  Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın. 
 • Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.

Yayınlanma Tarihi : 07.11.2014 02:22:03

Ramazan Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

2 Yorum Yapılmış "Ramazan Duası"

Naime

Cevap Sayısı: 0
Başlarına nokta yerine rakamla sıralansa sevinirim

2017-06-02

Kullanıcı oyu: 4,5

elif

Cevap Sayısı: 0
Anlamı çok güzel bir dua sadece ramazan ayında değil her zaman okunmalı

2017-06-02

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

11 Adım Duası

11 Adım Duası, Çok etkili bir dua olduğu halde yanlış okunduğu zaman hiç bir tesir gücü kalmayan özel dualardan biri olarak bilinir. Ya birini kendine aşık etmek için yada giden terk eden sevgiliyi geri döndürmek için kullanılır....
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Kasım - 2017