Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Ramazan Duası

Ramazan Duası

Ramazan Duası, Ramazan ayında bol, bol okunması gereken büyük dualardan biridir. Özellikle ramazan ayı tövbe edildiği takdir de günahların af olunduğu önemli bir aydır. Böyle güzel bir ayın her günü her anı güzel değerlendirilmeli ve günler dua ile geçmelidir. Ramazan ayını tüm Müslüman âlemi fırsat bilmeli ve manevi huzur için alışkanlıklar kazanılmalıdır. Bunun için tabi öncelikle günahların af olunması istemeli ve ardından âlemlerin Rabbi olan yüce Mevla'dan bağışlamayı dilemek gerekir.

Ramazan Duası Arapça Okunuşu

 • Allâhümme inni es'elüke bismikel Hüsna
 • Yâ Allâh, fa'lem ennehû lâ ilâhe illellâh
 • Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur'an
 • Yâ Rahiym ve kânellâhü Ğafûrar Rahıym
 • Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin* Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
 • Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
 • Yâ Selâm, vâllahü yed'û ilâ dâris selâm
 • Yâ mü'min, el Mü'minül Müheyminül Aziyz
 • Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
 • Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
 • Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
 • Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil ehram
 • Yâ Bâriül Musavvir
 • Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr
 • Yâ Vedûd ve hüvel Ğafûrul Vedûd
 • Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
 • Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
 • Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
 • Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
 • Yâ Hakiym ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
 • Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym
 • Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb'ase
 • Yâ Muktedir, ınde meliykün muktedir
 • Yâ Bâis, innellâhe yeb'asü men fil kubûr
 • Yâ Râzık, vallahü hayrür râzikıyn
 • Yâ Vâris ve Lill hi miyrâsüs semâvati vel ard
 • Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
 • Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey'in şehiyd
 • Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
 • Yâ Razzâk, vellâhü yerzüku men yeşa
 • Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
 • Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
 • Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
 • Yâ Vekiyl ve kefâ billâhi vekiylâ
 • Yâ Kâfi ve kefallâhül mü'miniynel kıtâl
 • Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
 • Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
 • Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
 • Yâ Şâkirü, innellahe şâkirun aliym
 • Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
 • Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
 • Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey'in kadiyr
 • Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
 • Yâ Mütimm ve yütimmü ni'metehû aleyk
 • Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
 • Yâ Refiy'u, refiud deracâti zül arş
 • Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
 • Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
 • Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
 • Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahıym
 • Yâ Vitr, veş şef'ı vel vetr
 • Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
 • Yâ Ğafir ve ente hayrül ğafiriyn
 • Yâ Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd
 • Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
 • Yâ Bâki ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
 • Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
 • Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ
 • Y Bedi, bediy'as semâvâti vel ard
 • Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
 • Yâ Fettâh ve hüvel fettâhül aliym
 • Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta'melûne muhıyt
 • Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
 • Yâ Samed, Allâhüs samed
 • Yâ Hasib ve kânellâhü alâ külli şey'in hasiba
 • Yâ Nasıyr, ni'mel mevlâ ve ni'men nasıyr
 • Yâ Vâsiu ve kânellâhü vâsian hakiyma
 • Yâ Kâhir ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
 • Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
 • Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Yâ Men Leyse kemislihi şey'ün ve hüves semiul basıyru ni'mel mevlâ ve ni'men nasıyr
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

Ramazan Duası Türkçe Anlamı

 • Ey Rabbim!
 • Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
 • Ey Rabbim senden başka ilah yoktur
 • Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan kuran-ı kerimi öğreten sensin.
 • Ey Rabbim kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin.
 • Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin.
 • Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir.
 • Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır.
 • Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
 • Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir
 • Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisine yalnız sana aittir
 • Ey şekil veren Allah'ım Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin.
 • Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!
 • Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
 • Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur.
 • Hay ve Kayyum olan Allah'ım!
 • Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim!
 • Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim!
 • Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin
 • Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın.
 • Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah'ım! Sen muktedirsin
 • Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır.
 • Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin.
 • Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin
 • Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin
 • Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin
 • Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin
 • Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah'ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin.
 • Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin
 • Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin
 • Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!
 • Ey her şeyin dayanağı olan Allah'ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin.
 • Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin.
 • Ey bakıp gözeten Allah'ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin.
 • Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yeğene dost sensin.
 • Ey her şeyi ve lemleri terbiye eden ancak Sen'sin
 • Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen'sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah'm! Şükredenleri ancak bilen sensin.
 • Ey yoktan var eden Allah'ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin.
 • Ey hazinelerinden yarattıklarına ihsan eden Rabbim! Sen, senin için ihsanda bulanan o kullarını mutlaka seversin
 • Ey Kadir olan Rabbim! Her şeye kadir olan tek sensin.
 • Ey her şeyi kemale erdiren tek sensin.
 • Ey yücelten! Dilediğini alçaltıp dilediğini ise yücelten tek sensin.
 • Ey dereceleri yükselten! Arşın tek sahibi olan ve dereceleri yükselten tek sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.
 • Ey büyük olan Rabbim! En büyük ve en yüce olan tek sensin.
 • Ey Hakk olan Allah'ım! Ey Melik olan Allah'ım tüm mahlûkatın hakkı veren tek sensin.
 • Ey iyilik edenleri seven Rabbim! Onlara acıyan ve iyilikleri seven Allah'ım
 • Ey tek olan Allah'ım! Her çift ve teke yemin eden yegâne sensin.
 • Ey günahları af edip bağışlayan Allah'ım! Sen affedenlerin en hayırlısısın.
 • Ey dua edenlerin duasını geri çevirmeyip kabul buyuran Rabbim!
 • Ey bağışlayıp ihsan edici olan Allah'ım Gerçek ihsanın sahibi tek sensin.
 • Ey Baki olan Allah'ım! Senden başka diğer şeylerin hepsi fani, yalnız Baki olan sensin. İkram ve Celal sahibi tek sensin.
 • Ey eşi benzeri olmayan bir olan Allah'ım! Tek olan sadece sensin.
 • Ey güçlü ve kuvvetli olan Allah'ım! Rızk veren yalnız sensin.
 • Ey herkese yol gösteren Allah'ım! Dilediğini doğru yola gösteren Rabbim! Doğru yola gösterecek olan sensin.
 • Ey en güzel Yaratıcı olan Rabbim! Yerleri ve gökleri yatan da sensin.
 • Ey her şeyi bilip gören Rabbim! Görünmeyen ve de görünen diğer âlemleri de bilen sensin.
 • Ey manevi ve maddi her çeşit fütuhatı veren sensin.
 • Ey her şeyi kudreti ile ihata eden tek sensin.
 • Ey hükmün sahibi olan Allah'ım! Gerçek olan Adil hükmü veren de sensin.
 • Ey herkesin yalnız kendine muhtaç olduğu Allah'ım! Herkesin hesabını en iyi bilen tek sensin! Herkesin hesabını ölçülü bir şekilde verecek olan da sensin.
 • Ey yardım eden ve yardım edenleri de seven Allah'ım! Sen ne güzel bir Mevlasın
 • Ey Kâinatı kudret elinde tutan Rabbim! Bütün her şey yalnız senin kudret elindedir.
 • Ey bütün yattıklarını bir anda yok etme gücüne sahip olan Allah'ım! Kulları öldürmek de yalnız sensin kudret elindedir.
 • Ey büyüklerin büyüğü olan güzel Rabbim! Sen en yüce ve büyük olansın.
 • Ey zatı ile kaim olan Allah'ım! Sen doğmamış ve de doğrulmamış olansın. Senin eşin ve hiçbir benzerin yoktur
 • Ey misli olmayan Allah'ım! Sen herkesin görmediğini gören ve tüm gizlilikleri bilip vakıf olansın. Sen ne güzel bir yardımcısın ve de ne güzel bir Mevlasın.
 • Ey yüce olan Rabbim! Kuvvet ve güç yalnız senin yardımın ile mümkün olur.
Son Güncelleme : 21.01.2024 15:26:42
Ramazan Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Ramazan Duası Yorumları
şifre

6 Yorum Yapılmış "Ramazan Duası"
Ramazan Duasını okuyordum sabah Namazından sonra Türkçe mealini merak etmekteyim bu sabah internette açıklamasını bulunca çok sevindim ve okuduğum Arapça Ramazan Duasını anlamını da öğrendim Allah Razi Olsun sizlerden. Hayirli Ramazanlar
Muazzez Unal . 03.05.2021 05:58:25
CEVAP YAZ
Allah razı olsun hem Türkçe mealini hemde arapcasını okudum ruhum şifa buldu bir ay boyunca her gün okuyacağım şu mubarek ayda ne okursak faydası bizlere dunyamız dualar ile ayakta duruyor elhamdülilllah.
Şule Adalca . 20.04.2021 13:17:23
CEVAP YAZ
SAYENİZDE TÜRKÇE RAMAZAN DUASINI OKUYUP ANLADIM VESİLE OLANLAR ADA DUADAN NASİPLENSİN ALLAH KABUL ETSİN
Halil Dökmen . 15.05.2018
CEVAP YAZ
Anlamı çok güzel bir dua sadece ramazan ayında değil her zaman okunmalı
Elif . 02.06.2017
CEVAP YAZ
Burada verdiğiniz duaların kaynaklarını da verirseniz daha iyi olur.
İrfan Görür . 24.04.2021 01:31:49
CEVAP YAZ
Başlarına nokta yerine rakamla sıralansa sevinirim
Naime . 02.06.2017
CEVAP YAZ
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz samimi ve gönü...
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua, bunun için Allahu Teâlâ'nın Yâ Musavvîr ism-i şerîfi, 336 kere okunur. Matlubun (Sevilen kişinin) şekli tahayyül edilerek (Gözünde canlandırarak), gece kamer saatinde okunur ise istediğin adamın rüyasında görünürsün....
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yardım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden malı...
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua, Dua bir isteğin, bir dileğin olması için Allah (C. C.)'a yalvarmaktır. Derse başlamadan önce dua okuyan öğrencinin Allah Teâlâ zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar. Çocuklarımızın dersl...
Sivilce Duası
Sivilce Duası
Sivilce Duası, vücudumuzun bazı bölgelerinde bazı zamanlar sivilceler ve siğiller ve çıbanlar meydana gelebilir. Böyle durumlarda ilk olarak bir hekime başvurmak ve bunların nedenini öğrenmek gereklidir. Bu çıkıntıların nedenleri bazı iç hastalıkları...
52 Gece Duası
52 Gece Duası
Kabir Duası, 52 Gece Duası, Büreyde radıyallahu anh şöyle dedi; Hz. Peygamber (Asm) ashab-ı kirama, kabristana gittikleri zaman şöyle demelerini öğretirdi; "Esselamü aleyküm ehled diyari minel-müminin ve Inna inşallahu biküm lahikun. Es'elullahe lena...
Kuduriye Duası
Kuduriye Duası
Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (C. C) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Her kim bu duayı tam ihlâslı bir kalp ile okur ve ardından dileğini arzu ederse o kişinin muradı kısa bir sür...
Saç Duası
Saç Duası
Saç duası, saç dökülmesi ve zayıf saçlara sahip olan kişilerin şifa bulmak için okuyacakları bir duadır. Saç duası büyük bir inançla okunmalıdır ve şifanın yalnızca Allah'tan geleceği unutulmamalıdır.Saçının dökülmemesi için şu dua okunmalıdırVe yeşf...
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua
Adet Olmak İçin Dua, Adet kanı, kadının normal bir vücut fonksiyonudur. Adet kanı gebelik olmadan her ay düzenli vakitlerde hazne dışına atılan kandır. Her ay bu döngü bu şekilde sırayla devam eder. Adet sancısı, bir gün öncesinden başlar ve adetin b...
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua: Altını ıslatan çocuğu ilk öncelikle bir uzmana göstermekte yarar vardır. Geceleri altını ıslatmak çoğunlukla çocuklarda görülen bir problemdir. Geceleri altını ıslatmak çocuklarda görüldüğü gibi büyük insanlarda bu...
Aileyi İkna Etme Duası
Aileyi İkna Etme Duası
Aileyi İkna Etme Duası, Öncelikle her şey gönlünüzce olsun ve istediğinize kavuşursunuz. Hayatta mutlu ve başarılı olmak için yaşadığımız sürece gayret eder ve birilerini ikna etmek için çabalarız. Bu annemiz, babamız, çocuğumuz, eşimiz veya arkadaşı...
Hapisten Kurtulma Duası
Hapisten Kurtulma Duası
Hapisten Kurtulma Duası, Hapiste olan kişinin en büyük hayali hapisten kurtulmaktır. Bir yere kapatılmak, hapsedilmek insana dünyanın en zor sıkıntısıdır. Hapse giren kişinin en büyük hayali oradan bir an önce kurtulmaktır bu da hapiste bulunan kişiy...

 

Şans Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Sivilce Duası
52 Gece Duası
Kuduriye Duası
Saç Duası
Adet Olmak İçin Dua
Altını Islatan Çocuğa Okunacak Dua
Aileyi İkna Etme Duası
Hapisten Kurtulma Duası
Miftahul Cennet Duası
Güzel Görünme Duası
Sigarayı Bırakma Duası
Öksürük İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua
Cesaret Duası
Barışmak İçin Dua
Küsleri Barıştırma Duası
Boşanma Duası
Güç Duası
Ramazan Duası
Vaaz Bitirme Duası
Gelin Duası
Ferec Duası
Nübüvvet Duası
Nasip Duası
Birinin Seni Sevmesi İçin Dua
Kıskançlık Duası
Popüler İçerik
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul  Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır.  Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. y...
Güzel Görünme Duası
Güzel Görünme Duası
Güzel Görünme Duası, Dua yaratıcı kudretten bir istediğin yerine gelmesi amacıyla yakarış veya ibadet şeklidir. Allah teala insanı yaratmış, ancak onu...
Sigarayı Bırakma Duası
Sigarayı Bırakma Duası
Sigarayı bıraktırma duası, sigarayı bırakmak isteyenlere Allah’ın da (c.c.) yardımıyla çok insana sigarayı bırakmalarına vesile olmuştur. Çağımızın ...
Öksürük İçin Dua
Öksürük İçin Dua
Öksürük için dua, öksürük büyük veya küçük herkes de görülen bilen boğaz sorunudur. Öyle ki bazı kişileri öksürük hastanelik edecek duruma kadar gö...
Boy Uzaması İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua
Boy Uzaması İçin Dua, Başımız her dara girdiğinde, her sıkıntımızda, her derdimizde, her halimizle, gücünün yettiği veya yetmediği şeyleri Allah'tan d...
Cesaret Duası
Cesaret Duası
Cesaret duası, Aşağıda vermiş olduğumuz cesaret dualarını her kim zikrederse kişiye kuvvet, cesaret gelir. Karşısına çıkan hiç bir şeyden korkmaz hale...
Barışmak İçin Dua
Barışmak İçin Dua
Barışmak İçin Dua, Kalbimizden geçen tüm dileklerimizin gerçekleşeceğini Kur'an-ı Kerimde geçen ayetlerin içeriği belirtmekte ve Allah'ın isimlerinin ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Şans Duası
Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Ders Çalışmak İçin Dua
Sivilce Duası
Nolur Dua Edin
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Nolur Dua Edin
Merhaba Eski Sevgilim 1 Senedir Peşimde Sürekli Rahatsız Ediyo
Min Zalike Billahi Min Seddetin Leke
Namazlarım Da Daha Samimi Olmak İstiyorum
Boy Uzatma Duasını Başkası İçin Nasıl Okuya Biliriz?
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024