Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası
Ramazan ayı, Müslümanlar için büyük bir manevi değer taşıyan ve günahların affedildiği önemli bir aydır. Bu ay boyunca dualar etmek, tövbe etmek ve manevi huzur arayışı içinde olmak önerilir. Ramazan ayında sıkça okunması gereken dualar arasında Ramazan duası önemli bir yer tutar. Bu dua, günahların affı için Allah'a yakarışta bulunmanın ve manevi temizlenmenin bir ifadesidir.

Böyle güzelliklerle dolu bir ayın her anı, her dakikası dua ile değerlendirilmelidir. Ramazan ayını fırsat bilerek, manevi alışkanlıklar kazanmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek gerekmektedir. Öncelikle günahların affı için samimi bir şekilde tövbe edilmeli ve ardından âlemlerin Rabbi olan yüce Allah'tan bağışlanma dilenmelidir.

Ramazan Duası Arapça Okunuşu

 • Allâhümme inni es'elüke bismikel Hüsna
 • Yâ Allâh, fa'lem ennehû lâ ilâhe illellâh
 • Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur'an
 • Yâ Rahiym ve kânellâhü ğafûrar Rahıym
 • Yâ Mâlik, mâliki yevmiddin
 • Yâ Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs Selâm
 • Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikü hakk
 • Yâ Selâm, vallâhü yed'û ilâ dâris selâm
 • Yâ mü'min, el Mü'minül Müheyminül Aziyz
 • Yâ Aziyz ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ
 • Yâ Cebbâr, el Cebbârül Mütekebbir
 • Yâ Hâlik, fe tebârekellâhü ahsenül hâlikıyn
 • Yâ Musavvir, hüvellezi yüsavvirüküm fil ehram
 • Yâ Bâriül Musavvir
 • Yâ Evvel, hüvel evvelü vel âhiru vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Şekûr, inne Rabbenâ le ğafûrun Şekûr
 • Yâ Vedûd ve hüvel ğafûrul Vedûd
 • Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtin
 • Yâ Kâimen bil kıstı lâ ilâhe illâ hû
 • Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm
 • Yâ Aliym, Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd
 • Yâ Haliym innehû le aliymün haliym
 • Yâ Hakiym ve kânellâhü aziyzen hakiymâ
 • Yâ Keriym, innellâhe le ğaniyyün Keriym
 • Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb'ase
 • Yâ Muktedir, ınde meliykûn muktedir
 • Yâ Bâis, innellâhe yeb'asu men fil kubûr
 • Yâ Râzık, vallâhü hayrür râzıkıyn
 • Yâ Vâris ve Lill hi miyrâsüs semâvati vel ard
 • Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz
 • Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey'in şehiyd
 • Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü
 • Yâ Razzâk, vellâhü yerzûku men yeşa
 • Yâ Tevvâb, innellahe kâne tevvâben rahiymâ
 • Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb
 • Yâ Celiyl zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Cemiyl, fasbir sabran cemiylâ
 • Yâ Vekiyl ve kefâ billâhi vekiylâ
 • Yâ Kâfi ve kefallâhül mü'miniynel kıtâl
 • Yâ Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd
 • Yâ Rabbi, fe tebârekellâhü rabbül âlemiyn
 • Yâ Ğaniyy, vellâhül ğaniyyü ve entemül fükarâ
 • Yâ Şâkirü, innellâhe şâkirun aliym
 • Yâ Hallâk, vehüvel hallâkul aliym
 • Yâ Muhsin, vellâhü yuhibbül muhsiniyn
 • Yâ Kadiyr, vellâhü alâ külli şey'in kadiyr
 • Yâ Mufaddil, vellâhü zül fadlil azıym
 • Yâ Mütimm ve yütimmü ni'metehû aleyk
 • Yâ Müızz, tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâ
 • Yâ Refiy'u, refiud deracâti zül arş
 • Yâ Şefi, men zellezi yeşfeu indeh
 • Yâ Kebiyr, innellâhe kâne aliyyen kebiyrâ
 • Yâ Hakk, fe teâlellâhül melikül hakk
 • Yâ Berru, innehû hüvel berrür rahiym
 • Yâ Vitr, veş şef'ı vel vetr
 • Yâ Ğaffâr, innehû kâne Ğaffârâ
 • Yâ Ğafir ve ente hayrül ğafiriyn
 • Yâ Hamiyd, tenziy’lün min hakiymin hamiyd
 • Yâ Mennân, be lillâhü yemünnü aleyküm
 • Yâ Bâki ve yebkâ vechü rabbike zül celâli vel ikrâm
 • Yâ Vâhid, kul hüvellâhü ehad
 • Yâ Metiyn, innellâhe, hüver razzâku zül kuvvetil metiyn
 • Yâ Hâdi, innellâhe yehdi men yeşâ
 • Y Bedi, bediy’as semâvâti vel ard
 • Yâ Aliym, âlimül ğaybi veş şehâdeh
 • Yâ Fettâh ve hüvel fettâhül aliym
 • Yâ Muhıyt, vellâhü bi mâ ta'melûne muhıyt
 • Yâ Kâdi, vellâhü yakdi bil hakk
 • Yâ Samed, Allâhüs samed
 • Yâ Hasib ve kânellâhü alâ külli şey'in hasiba
 • Yâ Nasıyr, ni'mel mevlâ ve ni'men nasıyr
 • Yâ Vâsiu ve kânellâhü vâsian hakiyma
 • Yâ Kâhir ve hüvel kâhiru fevka ıbâdih
 • Yâ kebiyr, kebiyrul müteâl
 • Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Yâ Men Leyse kemislihi şey'ün ve hüves semiul basıyr
 • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil azıym

Ramazan Duası Türkçe Anlamı

 • Ey Rabbim! Yüce Esma-ül Hüsna ismin hürmetine yalnız senden istiyorum,
 • Ey Rabbim, senden başka ilah yoktur,
 • Ey Merhamet yüce olan Rabbim! Affeden, bağışlayan acıyan sensin. Yüce kitabımız olan Kur'an-ı Kerimi öğreten sensin,
 • Ey Rabbim, kıyametin ve mülkün tek sahibi sensin,
 • Ey noksanlıklardan münezzeh olan Rabbim! Güven veren, Malik olan sensin,
 • Hak, selam ve Melik isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir,
 • Allah Teâlâ bütün insanları kurtuluş yurduna çağırır,
 • Ey görüp gözeten ve güven veren, zor kullanma gücüne sahip olan Yüce Rabbim!
 • Ey Hâkim ve Aziz olan Rabbim! Ey kuvvetin ve gücün sahibi olan Rabbim! Yücelik, kuvvet ve güç yalnız ve yalnız sana aittir,
 • Ey yokken var eden Rabbim! Yoktan var etme yetkisi yalnız sana aittir,
 • Ey şekil veren Allah'ım! Anne rahimlerinde bulunanlara yalnız sen istediğin şekli verebilirsin,
 • Evvel, ahir, batın, zatın ve dışarı da sana karşı söylenenlerden beri duran, yapılan duaları, şükürleri kabul eden Allah'ım! Muhakkak ki bağışlayan ve şükürleri kabul eden tek sensin,
 • Ey merhametlilerin en merhametlisi, kullarına çok acıyan ve bağışlayan Rabbim!
 • Ey mutlak adaletin sahibi, her şeyi ayakta tutan ve zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!
 • Ey Hay, sıfatının sahibi olan Rabbim! Sen birsin ve teksin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Senin eşin ve benzerin yoktur,
 • Hay ve Kayyum olan Allah'ım!
 • Ey her şeyi bilip, işiten ve ilmiyle her şeyi kuşatan! Rabbim!
 • Ey her şeyi gören ve mutlak surette kulların her halini bilen Rabbim!
 • Ey yapılan bunca isyan ve fitneye karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen sabrın ile bir müddet verirsin ve ilmin ile her şeyi bilirsin,
 • Ey gerçek hükmün tek sahibi olan Rabbim! Gerçek hüküm ancak senindir ve sen Aziz olansın,
 • Ey öldükten sonra da diriltmeye yetkisi olan ve her şeye gücü yeten Allah'ım! Sen muktedirsin,
 • Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takvalı olan kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır,
 • Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek ve toprak olanları da ancak sen dirilteceksin,
 • Ey Rabbim her canlının rızkını veren tek sensin ve en güzel rızkı veren de sensin,
 • Ey mülkün tek sahibi, semaların ve yerin mutlak sahibi olan yegâne Sensin,
 • Ey en güçlü! Aziz ve güçlü olan sensin,
 • Ey her şeye şahit olan Rabbim! Mutlaka her şeyin ve herkesin gerçek yüzünü bilen sensin,
 • Ey yokken var eden! Varı yoğa, yoğu ise bir anda vara çeviren Allah'ım! Ey bol, bol rızk veren! Dilediğine rızk veren sensin,
 • Ey duaları, tövbeleri, yakarışları kabul eden rabbim! Karşılıksız veren tek sensin,
 • Ey Yüce olan Rabbim! İkram ve celal sahibi olan sensin,
 • Ey güzeller güzeli olan Rabbim! Her hususta bizi güzel sabır edenlerden eyle Rabbim!
 • Ey her şeyin dayanağı olan Allah'ım! Dayanak olarak sen bize kâfisin tek sen yetersin,
 • Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin ancak rızkını veren sensin ve sen kefilsin,
 • Ey bakıp gözeten Allah'ım! Savaşta Müslümanları, gözetip muvaffak kılan tek sensin,
 • Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek ve yegâne dost sensin,
 • Ey her şeyi ve âlemleri terbiye eden ancak Sen'sin,
 • Ey Ganiy! Zengin olan tek Sen'sin! Başkası senin zenginliğin karşısında hiç şüphesiz fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran, duaları geri çevirmeyen Allah'ım! Şükredenleri ancak bilen sensin,
 • Ey yoktan var eden Allah'ım! Her şeyi bilen sensin ve yokken var edensin,
 • Ey

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Lebbeyk Duası Okunuşu ve Anlamı

Lebbeyk Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Vesvese Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Af Duası Okunuşu ve Anlamı

Af Duası Okunuşu ve Anlamı

Eski Sevgiliyi Unutma Duası

Eski Sevgiliyi Unutma Duası

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?