Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası, ayetlerin yer aldığı özel bir duadır. Bu dua, samimi bir kalp ile okunduğunda, niyet ne olursa olsun kabul olacağına inanılır. İnsanlar arasında muhabbeti artırmak, maddi sıkıntılardan kurtulmak veya eşler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek gibi çeşitli amaçlarla okunabilir. Duanın etkili olabilmesi için içtenlikle ve ihlasla okunması önemlidir.

Devri Ala Duası'nın İçeriği

 • Allahümme Yâ Hayyü, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î "Bismillâhi" (Fatiha/1)
 • Ve adhilnî Yâ Evvelü, Yâ Ahirü, meknû'el ğayb-î sır-î dâiret-î kenz-î "Mâşâallâhü lâ kuvvete illâ billahî" (Kehf/39)
 • Ve esbül a'leyye Yâ Halîmü, Yâ Settâru, kenef-e setr-i hicâb-î sıyânet-î necât-î "Ve'a'tesımû bihablillâhi" (Ali İmran/103)
 • Vebnî Yâ Muhîtü, Yâ Kâdirü, a'leyye sûre emân-î ihâtat-î mecd-î sürâdik-î i'zz-î a'zamet-î "Zâlike hayrün zâlike min âyâtillâhi" (Araf/26)
 • Ve ei'znî Yâ Rakîbü, Yâ Mucîba, vahrusnî fî nefsî ve dînî ve ehlî ve malî ve veledî ve dârî, fein vâlidî bi kelâet-î iğâset-î iâzet-î "Ve mâ hüm bi darrine bihî min ahadin illâ biiznillâhi" (Bakara/102)
 • Ve kınî Yâ Mâniü, Yâ Nafiü, bi âyâtike ve esmâ-îke ve kelimât-ike şerr-eşşeytân vessultan ev zâlimin ev cebbârîn biğâ a'leyye "Ahâzetuhû ğâşiyetün min a'zâbillâh" (Yusuf/107)
 • Ve neccinî Yâ Muzill, Yâ Muntekim, min a'bîdîke-zzâlimin el bâğine a'leyye ve e'vânîhim fe in hemme lî ahadun minhüm bi sūin hazelehullâhü ve hateme a'lâ semî'hî ve kalbihî ve cea'le a'lâ basarihî ğişâveten "Femen yehdîhî min ba'dillâh" (Casiye/23)
 • Vekfinî Yâ Kâbiz, Yâ Kahhâr, hadîa'te mekr-îhîm vardudhûm a'nnî mezmûmîne medhûrîne bi takhsîr-î tağyîr-î tedmîr-î "Fe mâ kâne lehû min fi'etin yensurûnehû min dûnillâh" (Kasas/81)
 • Veeziknî Yâ Subbûh, Yâ Kuudûs, lezzet-e münâcât-î "Akbil velâ tehaf, inneke minel'âminîne bi fadzlillâh" (Kasas/31)
 • Ve ezikhûn Yâ Dârr, Yâ Mumît, nikâl-u vebâl-î zevâl-î "Fe kuti'a dâbir'ul kavm'illezîne zalemû, velhamdülillâhi rabb'il â'lemîn" (En'am/45)
 • Ve eminnî Yâ Selâm, Yâ Mü'min, savlet-e cevletti devlet-îl âdâ-î bi ğayât-î bidâyet-î âyet-î "Lehüm'ül büşrâ fi'l hayâtiddünyâ ve fil'âhiretî lâ tebdîle likelimâtillâh" (Yunus/64)
 • Ve tevvicnî Yâ A'zîm, Yâ Muizzü, bi tâc-î mehâbet-î kibriyâ-î celâl-î sultân-î melekût-î i'zz-i a'zamet-î "Ve lâ yahzünke kavlühüm, inn'el İ'zzete lillâh" (Yunus/65)
 • Ve elbisnî Yâ Celîl, Yâ Kebir, hila't-e celâl-î ikbâl-î ikmâl-î "Felemmâ ra'eynehû ekbernehû ve kataâ'ne eydiyehünne ve kulne hâşâ lillâh" (Yusuf/31)
 • Ve elki Yâ A'zîz, Yâ Vedûd, a'leyye mahabbeten minke hettâ tenkâd ve takhda lî bihâ kulûb-ü ibâd-îke bil mahabbeti ve-l meazzeti ve-l meveddeti min ta'tîf-î teltîf-î te'lîf-î "Yuhibbûnehüm kehubbillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh" (Bakara/165)
 • Ve Azhir a'leyye Yâ Zâhiru, Yâ Bâtınu, âsâr'ü esrâr-i envâr-î "Yuhibbuhum ve yuhibbûnehû ezilletin a'lâl mü'minîne ei'zzetin a'lâl kâfirîne yücâhidûne fî sebillillâh" (Maide/45)
 • Ve veccih Allahümme Yâ Samed, Yâ Nûr, vechî bi safâ-î cemâl-î üns-î işrâk-î "Fein hâccûke fekul eslemtü vechiyye lillâh" (Ali İmran/20)
 • Ve cemmil'nî Yâ Bedîa-ssemâvâti ve'l arz Yâ Zelcelâli ve'l ikrâmî bil fesâhati ve'l belâğeti ve'l berâti "Vehlul u'kdeten min lisânî yefkahû kavlî" (Taha/27)
 • Bi rikkat-î ra'fet-î rahmet-î "Sümme telînu cülûdühüm ve kulûbühüm ilâ zikrillâh" (Zümer/23)
 • Ve kallidnî Yâ Şedîd'el betşî Yâ Cebbârû, Yâ Kahharû, seyf'ül heybeti veş'şiddeti ve'l kuvveti ve'l menâtî min be'si ve ceberût'î i'zzet'i "Ve me'nnasru illâ min indillâh" (Enfal/10)
 • Ve edim a'leyye Yâ Bâsit, Yâ Fettâh, behcet'e meserret'i "Rabbışrah lî sadrîy ve yessirlîy emrî" (Tâhâ/25-26)
 • Biletâif'î a'vâtif'î "Elem neşrahleke sadrak" (İnşirah/1)
 • Ve beşâir'î "Yevmeizin yefreh'ul mü'minûne bi nasrillâh" (Rum/4,5)
 • Ve enzil'illâhümme Yâ Latîf, Yâ Raûf, bi kalbîy'el îmâne ve'l itminâne vessekînete liekûne min'ellezîne âmenû "Ve tatmainnu kulûbühüm bi-zikrillâh" (Ra'd/28)
 • Ve efriğ a'leyye Yâ Sabûr, Yâ Şekûr, sabr'ellezîne tedarra'û bi sebât'i yakîn'î temkîn'î "Kem min fietin kalîletin ğalebet fieten kesîreten biiznillâh" (Bakara/249)
 • Vahfeznî Yâ Hafîz, Yâ Vekîl, min beyn-i yedeyye ve min halfî vea'n yemînî ve a'n şimâlî ve min fevkî ve min tahtî bi vucûd-î şuhûd-î cûnûd-î "Lehû mua'kibâtün min beyn-i yedeyhî ve min halfîhî yahfizûnehû min emrillâh" (Ra'd/11)
 • Ve sebbit Allâhumme Yâ Sabitû, Yâ Kâimû, Yâ Dâimû, kademeyye kemâ sebeteel kâile "Ve keyfe ehâfu mâ eşrektum ve lâ tehâfûne enneküm eşrektüm billâh" (En'am/81)
 • Vensurnî Yâ ni'mel Mevlâ ve Yâ Ni'me'nnasîr, a'lâ a'dâî nasr'ellezî kîle lehû "E'tettehizûnâ hüzûven kâle eûzu billâh" (Bakara/67)
 • Ve eyyidnî Yâ Tâlib, Yâ Ğalib, bi te'yîd'î Nebiyy'ike Muhammed'in Sallallahü A'leyhi ve Sellem el-mueyyedi bi'ta'zîz'î tevkîr-î "İnnâ erselnâke şahiden mubeşşiren ve nezîren litu'minû billâh" (Fetih/8-9)
 • Ve ek finî Yâ Kâfî, Yâ Şâfî, el ada vel esvâi vel edvâî bi a'vâid'i fevâid'î "Lev enzelnâ haz'el Kur'ane a'la cebelin lareeytehû hâşia'an mutesaddian min haşyetillâh" (Haşr/21)
 • Ve emnin a'leyye Yâ Vehhâb, Yâ Rezzâk, bi husûl-î vusûl-î kabûl-î teysîr-î teshîr-î "Kulû veşrebû min rizkillâh" (Bakara/60)
 • Ve fevellenî Yâ Velî, Yâ A'lîy, bil'vilâyeti vel i'nâyeti verriâ'yeti ves-selameti bi mezîd-î îrâd-î isâ'd-î imdâd-î "Zâlike min fadlillâh" (Yusuf/38)
 • Ve ekrimnî Yâ Ğânîyy, Yâ Kerîm, bis seâdeti ves'siyâdeti vel kerâmeti vel mağfireti kemâ ekremte ellezîne yeğuddûne asvâtehum i'nde Rasûlullâh ve tub a'leyye Yâ Tevvab, Yâ Hekîm, tevbeten nesûhen liekûne min "ellezîne "İzâ fea'lû fâhişeten ev zalemû enfusihüm zekerûllâhe festağferû lizünûbihim ve men yağfiruzzünûbe illâllah" (Ali İmran/135)
 • Ve el zimnî Yâ Vâhid, Yâ Ahâd, kelimet'et takvâ kemâ elzemte Hâbibeke Muhammeden Sallallâhu A'leyhi ve Selleme haysu kulte "Fea'lem ennehu lâ ilâhe illâllâh" (Muhammed/19)
 • Ve ahtim lî Yâ Rahman, Yâ Râhîym, bi husn'î hâtime'nnâcîne ver râcîne "Kul yâ ibâdiyellezîne esrefû a'lâ enfusihîm lâ taknetû min rahmetillâh" (Zümer/53)
 • Ve eskinnî Yâ Semî, Yâ Karîb, cennâti a'dnın yu'iddet lil muttekîn "Da'vâhum fîhâ subhâneke'llahümme ve tahiyyatehum fîhâ selam ve âhiru da'vâhum enilhamdu lillâhi rabbilâlemiyn" (Yunus/10)

Duanın Sonunda

 • Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh,
 • Yâ Rabb, Yâ Nâfi, Yâ Mâni,
 • Yâ Rahmân, Yâ Rahîm.
 • Es'eluke bi hürmeti hâzihîl Esmâi vel âyati vel kelimati sultanen nasîran ve rızkan kesîren ve kalben karîren ve kabren munîren ve hisaben yesîren ve ecren kebîren ve Sallallâhu 'alâ Seyyidinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve Sahbihî ve selleme teslimen kesîran

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Ağırbaşlı ve Dengeli Olmak İçin Hangi Dua Okunur?

Ağırbaşlı ve Dengeli Olmak İçin Hangi Dua Okunur?

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua

Güncel

Nafile Oruç Nedir ve Nasıl Tutulur?

Nafile Oruç Nedir ve Nasıl Tutulur?

Güncel

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Güncel

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Kurban Kimlere Dağıtılır?

Adak Kurban Kimlere Dağıtılır?

Allahümme Salli Duası Oku

Allahümme Salli Duası Oku

Şeytandan Korunma Duası

Şeytandan Korunma Duası

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakfe Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakfe Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayakların Şifası İçin Okunacak Sure-i Celile ve Dua

Ayakların Şifası İçin Okunacak Sure-i Celile ve Dua