Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua ve Önemi

Dua, her insan için bir sığınaktır. Dua, ihtiyacın anahtarıdır. Allah-u Zülcelal, kullarının kendisine dua etmelerini ve ihtiyaçlarını arz etmelerini çok sevmektedir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Bana dua edin, kabul edeyim." Duyguların ve taleplerin ses olup Hak katına ulaşmasıdır dua. Dua etmek, insanın acizliğini kabul edip yöneldiği kapının büyüklüğünün farkına varmasıdır. O kapıdır ki korku ve ümit bir arada bulunur. Büyüktür boyun bu kapıya yönelişte. Tüm kibrini ve "ben"ini bir kenara bırakan insan, tevazusunu sırtına alır ve kapıya varır. Hak kapısına varan insan, ruhunu açar ve içini döker. Dünyaya gönderiliş gayesi hakikatin neşri olan Efendimiz (SAV), vazifesini eda ederken Rabbine sığınmış, ne dilerse O'ndan dilemiş, lütfuna da kahrına da hoş nazar etmiştir.

Peygamberimizin Duaları

Peygamberimiz (SAV), Fetih ismi ile kalpleri evirip çeviren Yüce Yaratıcı'dan Hadi ismi ile hidayet dilemiş ve Gafur ismi ile ümmetini affetmesini istemiştir. "Ya Rabbi, bilselerdi yapmazlardı." diye dua, dua yakarmış ümmeti için nurlu gözlerinden yaşlar akıtmıştır. Kur'an'a göre dua etmek, Allah'a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Allah'ın sıfatlarını düşünelim. O, insana şah damarından daha yakın olan, her şeyi bilen, işitendir. İnsanların içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah'tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah'tan bir istekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir. Allah'a ulaşmak bu denli kolaydır. Dualar ihtiyaç anında sana yetişsin. Ne zaman zor durumda kalsan, ne zaman bir yardıma ihtiyacın olsa, oku.

Ayet-el Kürsi ve Yardım Duası

Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçlar yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, İblis'in yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimizin (SAV) Ayet-el Kürsi'de bulunan "Ya Hayyu-Ya Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsmi Azam olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-i Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah'ın Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin isimle zikret" buyurmaktadır.

Hz. Enes ve Hz. Muaz'ın Rivayetleri

Hz. Enes (Radıyallahu anh) anlatıyor; "Resulullah (Aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki; "Allah-u Teâlâ hazretleri şöyle seslenir: Beni bir gün zikreden veya bir makamda benden korkan kimseyi ateşten çıkarın!" Hz. Muaz (Radıyallahu anh) anlatıyor; "Resulullah (Aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki; "Akşamdan (Abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin."

Hazreti Muhammed (S.A.V.)'den Rivayet

Cebrail bana dedi ki: "Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah Teâlâ onu, kıyamet gününde yüzü ayın on dördü gibi parlak olarak hasreder. Hatta bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (Nafile) hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa, Allah onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya ve yahut ahiret ihtiyaçlarından birisi için okursa Allah istediğini verir. Bir düşmandan veya sultandan korktuğu için okursa, Allah onların şerlerinden korur ve mahlukattan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmaktan men eder."

Borçlu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kılar, hiçbir kimseye muhtaç olmaz. Eğer onu hasta olan yazıp üzerinde taşısa iyileşir. Kadın taşısa kocası ona ikram eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cin, melek istiğfar ederler. Ömrü bereketli olur.

Hz. Ali'nin Rivayeti

Hz. Ali (K.V.) buyuruyor ki: "Ben bu duayı okuduğum vakit düşmanıma galebe çalardım." Kim ki Fatiha'yı, İhlas suresini, Kafirun, Felak ve Nas suresini üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden emin kılar ve bütün isteklerini verir.

Kim ki olduğu gibi onu yazıp üzerinde taşısa ve kim ki başının altına koyup uyursa, Allah Teâlâ o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur yahut yanan ateşe okursa ateş söner. Dağ üzerine okursa dağ paramparça olur.

Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve bir de İhlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur, biz burada kısa olarak zikrettik.

Kimseye Asr suresi okunursa, şifa bulur. Bu kimse bu sureyi dört ayrı kağıda yazıp, her birisini korunmasını istediği yerin dört ayrı köşesine yerleştirirse, Cenab-ı Hak o yeri her türlü felakete karşı himaye eder. Kim beş defa bu duayı okursa Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür.

Ve Dua Şöyle Okunur

"Bismillahirrahmanirrahim"

La ilahe illellahül melikül hakkul Mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala külle şey'in kadir.

Ve bihi nesteinü ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illellahü şükran li ni'metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih ve sübhanellahi tenzihen li azametih. Es'elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab ve bikakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab ve bikakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab ve bihakkismikelezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fırkani aleyke ya rab ve bihakkismikeila münteha rahmetika ala ibadike aleyke ya rab ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab ve bihakkismikelezi nadake bihi ibrahüme fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadake bihi ismaüle fe necceytehü minezzebni aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi hudu aleyke ya rab ve bihakkismikellezi deake bihi ya'kubu fe ra. Dedte aleyhi yusüfe aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadake bihi davüde fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanu fe a'taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyübü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab ve hakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadatke bihi asiyetümraetü fir'avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab. İnneke entel kerimül kebirü. Hasbünellahü ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Yardım Duasının Türkçe Anlamı

Melik (Kral), Hakk, Mübin Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka ilah yoktur. Sen arınmışsındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır ve O her şeye gücü yetendir ve onunla yardım isteriz.

İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığını ikrar olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınmıştır. Ey Allah'ım! ya Rabbi! "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine.

Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine.

Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin h

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

cigdem

04 Haziran 2024 Salı

Ben hep bu hayatta dislandim hor.goruldum heralde öyle lütfen bana dua edin çocukluğumdan beri basima gelmeyen kalmadı yiprandim Tükendim dua bekliyorum

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Allah, her zorlukla beraber bir kolaylık da verir. Senin için dua ediyorum, umarım en kısa zamanda huzur ve mutluluk bulursun. Güçlü ol ve inancını kaybetme.

soru

haci

05 Nisan 2024 Cuma

Allah kabul etsin inşallah

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Amin, cümlemizinkini inşallah.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Anne Duası Almanın Önemi

Anne Duası Almanın Önemi

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Cinlerden Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cinlerden Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Berhetiyye Duası Okunuşu ve Anlamı

Berhetiyye Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Meali

Nazar Duası Meali

Lebbeyk Duası Okunuşu ve Anlamı

Lebbeyk Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Cinsel Kuvvet (iktidarsızlık) İçin Dua

Cinsel Kuvvet (iktidarsızlık) İçin Dua

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı