Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı
11 Temmuz 2024

Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı

Ey Allah'ım, bu hatmeyi bizden kabul buyur ve hasıl olan sevabın mislini cümlesinin amel defterine yaz. Her birinin derecelerini alay-ı illiyyine mazhar buyur. Hatme duasının Arapça ve Türkçe anlamını inceleyelim.

Hatme Duası Arapça Okunuşu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bismillahirrahmanirrahim

El-Hamdu lillahi Rabbi'l-'Alemin. El-Hamdu lillahi hakka hamdihi ve senaihi ve's-salatu ve's-selamu 'ala hayri halkıhi Muhammed'in ve 'ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme belliğ ve evsil misle sevabi hazihi'l-hatmeti'ş-şerifeti'l-mübarekati ba'del-kabuli minna, bi'l-fadli ve'l-kerami hediyyeten minna vasileten ila ravdati menba'i's-sıdki ve's-safa eşrafi'l-vera seyyidina Muhammed'in-il Mustafa (Sal-lallahu Te'ala 'aleyhi ve selem ve ila ruhi).

Küllin min alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve zürriyyatihi ve muhacirihi ve ensarihi (Rıdvanullahi Teâlâ 'aleyhim ecma'in ve ila ruhi). Küllin min sadat-i silsileti 't-tarikati'l-aliyyeti'n-Nakşibendiyyeti ve'l-Kadiriyyeti ve's-Suhreverdiyyeti ve'l-Çeştiyyeti ve'l-Kübreviyyeti (Kaddesallhu Teâlâ esrarahum ecma'in ve ila ruhi). Şeyhina ve melazina ve kıdvetina ve imamina ve imami't-tarikati zi'1-feydi'l-cari ve'n-nuri's-Şeyh Bahai'l-hakkı ve'lhakikati ve'ddin, Hazret-i eş-Şeyh Muhammed'ini'l-Üveysiyyi'l-Buhariyyi-el-Ma'rufi bi Şah-i Nakşibend (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Menbei'l-mearifi ve'1-kemali seyyidi's-sadati es-Seyyid Emir Külal (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El-Mukbil-i 'aleyke ve lima sivake'nnasi eş-Şeyhi Muhammed'ini'l-Baba semmasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) el-Valihi fi mehabbeti mevlahu'l-ganiy yi'l-ma'rufi bi-hazret-i Azizan Hace 'Aliyyi' r-Ramiteni (Kaddesalla-hu sırrahu ve ila ruhi). El-Mu'ridi 'ani'l-muradi'd-dünyeviyyi ve'l-uhreviyyi hazret-i eş-Şeyh Mahmudi'l-inciriyyi'l-Fağnevi (Kaddesallahu-hu sırrahu ve ila ruhi) el-mütesellihi 'ani'l-hicabi'lbeşeriyyi hazret-i eş-Şeyh 'Arifi'r-Rivegeri (Kaddesallahu sirrahu ve ila ruhi).

Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'l-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-Şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdüvani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El-Kutbi'l-hakkani el-ğavsi's-semedani eş-Şeyh Ahmed el-Farukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r-Rabbani el-müceddidi'l-ilfi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Kutbi'l-evliya ve burhani'l-asfiya kami'i'l-bid'ati muhyi's-Sünneti şeyhi'l-meşayihi Mevlana Hazret-i eş-Şeyh Abdü'l-Haliki'l-Gücdüvani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El-Kutbi'l-hakkani el-ğavsi's-semedani eş-Şeyh Ahmed el-Farukiyyi-s-Serhendiyyi-el-ma'rufi bi'l-imami'r-Rabbani el-müceddidi'l-ilfi's-sani (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Kutbi dairati'l-irşadi ğavsi's-sakaleyn 'ale's-sadadi es-sairi fillah er-raki'i's-sacidi zi'lcenaheyni hazret-i Dıyauddin Mevlana hazret-i eş-Şeyh Halid (Kaddesallah-u sırrahu ve ila ruhi). Menbe'i'l-hilmi ve nuri'z-zalam el-hadi beyne'l-aşairi ve'l-akvam hazret-i Siraci'ddinillezi zahera min halefi seyyidi'l-enam Mevlana hazret-i eş Şeyh seyyid Abdullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Şeyhine'l-ğayurillezi bihi netebaha mevlana'l-vekuri kutbi'l-irşadi ve'l-medari hazret-i Şihabu'd-din Mevlana hazret-i eş-Şeyh Seyyid Taha (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Sultani'l-kübera'il-mütekaddimin kılveti'l-kübera'il-müteahhirin ğavsi'l-ammmeti ve'l-haifin kutbi'l-eimmeti ve's-salikin muğisi'l-müstağisine munisi'l-gurabai ve'l-'aşikin Mevlana Mevlana hazret-i Şeyhine'l-kamili'l-mükemmili'l Üveysiyyi Mevlana hazret-i eş-Şeyh Seyyid Sıbgatullahi'l-Arvasi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi) Sultani'l-arifine kutbi'l-vasili ne'l-müteşerrifi bi'l-fenai'l-mutlaki murabii's-salikine ila rabbihim 'ale'l-vechi'lehakkı nasırı'ş-Şeri'ati'l-ğarrai kami'i'l-bid-'ati'd-darrai müceddidi asari's-Selefi ve't-Tabi'ine ve mümehhidi bünyaani tarikati'l-halefi ve'l-lahikine el-mütesarrıfi'ale'l-itlakilezi lem yura lehu nezirun ba'de't-tefehhusi fi'l-afaki katı'n-nisbeti 'ani'lmübtedei'd-Taği Mevlana Şeyhine'l-kamili'l-mükemmili hazret-i eş-Şeyh Abdurrahman Tahi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Şeyhi'ş-Şeri'ati ve şehbazi't-tarikati ve burhanil-hakikati el-fani fillahi ve'l-baki bil-lahi el-mu'tesimi bi-hablillah Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mükemmili hazret-i eş-Şeyh Fethullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Cami i kemalati'l-evliyai'l-evveline ve mecma'i'l-adabi ve fuyuzati'l-ahirine 'umdeti'l-İslami ve'l-müslimine 'umudi'l-meşayihi bi'ecme'ihim ve's-salikin nurus-samavati ve'l-erad'ıne siraci'l-milleti ve'd-din kehfi'd-du'afai ve'l-mesakine kutbi'l-eimmeti ve's-salikin sultani'l-aşikin Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mükemmil hazret-i eş-Şeyh Muhammed Diyauddin (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Varis-i Makamati'l-evliyai ve'l-Mürselin imami'l-mü'minin 'umdeti'l-abidin ve's-salikin müzhiri'ş-Şeri'ati'l-ğarrai muhyi't-tarikati'n-Nakşibendiyyeti'l-beydai el-mütesellihi'ani'l-hicabi'l-insiyyil-hazini li's-sirril ma'neviyyi Mevlana şeyhine'l-kamili'l-mükemmili hazret-i eş-Şeyh Ahmed el-Haznevi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). El bazili cuhdehu fi tervici'ş-Şeri'ati'l-ğarrai vessa'yi fi tecdidil bid'atiddarrai melceil fukarai vel avnidduafai velezillati ellezi temesseke bihi temesseke bihabli mevsuk. Mevlana hazreti Şeyh Muhammed Ma'şuk (Kaddesaallahu sırrahu ve ila ruhi).

Fezleketi cehebizi ulema'il mukaddimine gıdvetil ulemail müteahhirine rasıhine el münzeci kuberai selefil mutasavvıfine el mustağriki fi bihari'l tuvissamedaniyyeti velmüngamisi fi envarirrahmaniyyeti hücetillahi alinnasi el haşi rabbehü vezzakiri lehu bila tevanin ve la tenasi ellezi huvu melaiketün fi zeyyi ünası Mevlana hazreti Şeyh Molla Muhyiddini Bilvanisi (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi). Hulasatilhalisine ve safvetissafine ve neticetisalihine velmüttekiine hafidi hadreti sani halifeti kutbi baykani elmuhsini bil ilmi vel edeb vel marufi bigavsinurşini el mütemessiki bişeriatilğarrai elmüttebi'ilşeriatinebeviyetizzehrai enaşiyi fi ibadetillahi ve naşiri li diyaneetillahi vel ganimi iyanitillahivel hadimi li şeriatillahi Mevlayi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temessekuna vellezi aleyhi itimaduna vebihi iftiharuna ve minhu istimdaduna şeyhinelkamililmükemmili Mevlana hadreti Şeyh Fadullah (Kaddesallahu sırrahu ve ila ruhi).

Küllin mine's-Sadati ve'l hulefai ve'l-müridine ve'l-muhibbine ve'l-mahbubine ve'l-mensubine ve'l-müntesibine ila hazihi't-tarikati'l-aliyyeti ve sairi't-turuk. Allahümme'c'al misle sevabiha mek-tüben fi sahifeti a'mali küllin verfa'biha de-racati küllin ve a'la-i 'ılliyyine menzilete küllin ve zidna biha mehabbe-ten 'inde cenabi küllin ve efid 'Aleyna min berakati küllin ve etmim lena süluke hazi-hi'ttarikati'l-aliyyeti ve veffikna li-merdati Şeyhina vemtısali evamirihi vectinabi menahihi verzukne'l-bekae bike ba'de'l-fenai fike 'ala kademi sadatine's-salikine fiha. Allahümmağfir lena hatayana veclubna ila mehabbetike bi-mehabbet-i evliyaike verzukne't-tevfika ve'l-istikamete 'ala dinike ve ta'atike birahmetike ya Erhame'r-Rahimin. (Amin ve l-hamdulillahi Rabbi'l-Alemin)

Hatme Duası Türkçe Anlamı

Manası

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Alemlerin Rabbine mahsustur. Salat ve selam mahlukatın hayırlısı Hz. Muhammed (S.A.V) ve aline ve sahabei kiramın hepsinin üzerine olsun. Ey Allah'ım, yapmış olduğumuz mübarek Hatme-i Şerifi bizden kabul ettikten sonra, Fazl-u Keremin ile Ravda-i Mutahharanın doğruluğun ve takvanın sahibi Hazreti Muhammed (S.A.V) Mustafa'nın ruhuna bizden hediye olarak kabul buyur. Ulaştır ve vasıl eyle.

Hazreti Muhammed (S.A.V) Mustafa'dan sonra ailesinin, evlatlarının, zevcelerinin, sahabelerinin ve onlara tabi olanların, zürriyetlerinin, muhacirlerinin ve ensarının (Allah hepsinden razı olsun) ruhlarına vasıl eyle.

Bütün sadat-ı izamın, ki Ali Nakşibendi tarikatı sadatının ve Kadiriyye, Suhreverdiyye, Çeştiyye ve Kübreviyye tarikatlarının sadatının ruhlarına vasıl eyle. (Allah hepsinin sırlarını takdis buyursun.) Şeyhimiz, sığınağımız, imanımız, akan feyiz sahibi ve nurusirayet edici dinin gerçekleri Hak ve Hakikatleri tezyin edici Nakşi Tarikatı'nın rehberi Hazreti Şeyh Muhammed'inil Üveysi Buharinin (Allah sırrını yüceltsin) ruhuna vasıl eyle.

Marifetlerin ve kelamın kaynağı sadatın efendisi Seyyid Emir Külal (Allah sırrını yüceltsin) ruhuna vasıl eyle. Hazreti Muhammed'inil Baba semmasi'nin (Allah sırrını yüceltsin) ruhuna vasıl eyle. Dünya ve ahiret muratlarından yüz çeviren Hazreti Şeyh Mahmudil İnciyyil Fagnevi'nin (Allah sırrını yüceltsin) ruhuna vasıl eyle. Beşer perdesinden sıyrılmış Hazreti Şeyh Arifi Riveger

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Namdar

11 Temmuz 2024 Perşembe

Bu duayı okurken içimden geçen düşünceler ve hisler beni biraz düşündürdü. Acaba gerçekten her birimizin amel defterine yazıldığından emin olabilir miyiz? Ve bu duaların Arapça ve Türkçe olarak okunması arasında bir fark var mıdır? Kendim için ve sevdiklerim için en doğru şekilde mi dua ediyorum?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Namdar, hissiyatlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşmanız gerçekten anlamlı. Her birimizin amel defterine yazılanlar konusunda kesin bir bilgi sahibi olamayız, ancak niyetimizin samimiyeti ve içtenlikle yapılan duaların değerli olduğuna inanabiliriz. Duaların Arapça veya Türkçe okunması arasında, niyet ve içtenlik bakımından bir fark olmadığını söylemek mümkün. Önemli olan, duaların anlamını bilmek ve yürekten inanarak okumaktır. Kendiniz ve sevdikleriniz için en doğru şekilde dua ettiğinizden emin olabilirsiniz; çünkü içten gelen dualar her zaman en değerlisidir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Nazar Duası Meali

Nazar Duası Meali

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Sözün Tesirli Olması İçin Dua

Sözün Tesirli Olması İçin Dua

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Eşya Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Eşya Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua

Güncel

11 Adım Duası Okunuşu ve Anlamı

11 Adım Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Birini İkna Etmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Birini İkna Etmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Bebeklerin Uyuması İçin Dua

Bebeklerin Uyuması İçin Dua

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Boşanma Duası Okunuşu ve Anlamı

Boşanma Duası Okunuşu ve Anlamı

Eski Sevgiliyi Unutma Duası

Eski Sevgiliyi Unutma Duası

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarılı Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarılı Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası Okunuşu ve Anlamı

Hafızayı Güçlendiren Dua Okunuşu ve Anlamı

Hafızayı Güçlendiren Dua Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri